Srijeda, 24 Travanj 2024 09:49

Raspisan Javni poziv za prijavu u Registar stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci

Ocijeni sadržaj
(13 glasova)

ZAGREB - Nakon što je 2.travnja 2024. godine stupio na snagu Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske(brojzahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr. te donesen Pravilnik o Registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je u srijedu 24. travnja 2024. godine, objavilo Javni poziv za prijavu u Registar stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci.

Javnim pozivom pozivaju se svi zainteresirani zaštićeni najmoprimci ili zaštićeni podstanari koji su taj status stekli na temelju prijelaznih odredaba Zakona o najmustanova („Narodne novine“ 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18., 105/20.) u stanovima u privatnom vlasništvu, kao i vlasnici stanova u kojima živeosobe kojem imaju status zaštićenog najmoprimca ili zaštićenog podstanara, da se jave na Javni poziv i dostave dokumentaciju za upis u Registar kojom dokazujusvoj status.

Rok za prijavu stana u Registar istječe 15. srpnja 2024.

Prijave u Registar s potrebnom dokumentacijom podnose se na propisanom Obrascu za prijavu dostupnom na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,u pisarnicu Ministarstva svaki radni dan od8,30 do 13,30, putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem preporučene pošiljke na adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

Uz popunjeni obrazac stranke su obvezne dostaviti dokumentaciju s kojom raspolažu, a osobito:

  • ugovor o najmu stana ili sudsku presudu koja takav ugovor zamjenjuje
  • dokaz vlasništva nad stanom (izvadak iz zemljišnih knjiga, kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, i dr.).

U slučaju da prijavitelju treba više vremena da sakupi dokumentaciju potrebno je prijaviti se, a svu dokumentaciju će dostaviti naknadno. Nadležni upravni odjeli jedinica lokalne samouprave dužni su dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sve podatke kojima raspolažu o stanovima u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba na kojima postoji pretvorbeni teret zaštićenog najma po osnovi bivšeg stanarskog prava, a koji se nalaze na njihovu području do 15. svibnja 2024. Nadležni upravni odjeli jedinica lokalne samouprave na području kojih nema takvih stanova dužni su u istom roku obavijestiti Ministarstvo o toj činjenici.

Napominje se kako se Javni pozivodnosi isključivo na zaštićene najmoprimce u stanovima u privatnom vlasništvu odnosno ako je vlasnik stana fizička osoba ili trgovačko društvo. Zaštićeni najmoprimci koji žive u nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (županije, grada, općina i ustanova) nisu obuhvaćeni ovim Javnim pozivom.

Registar stanova sadržavati će centralizirani popis i podatke o svim stanovima u Republici Hrvatskoj u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u kojima stanuju zaštićeni najmoprimci po osnovi bivšeg stanarskog prava i zaštićeni podstanari.

Pravne posljedice propuštanja roka prijave stana u Registar su:

  • ako i vlasnik i zaštićeni najmoprimac istog stana propuste rok za prijavu stana u Registar, ali je stan naveden u popisu stanova po jedinicama lokalne samouprave i/ili u bazi podataka APN-a, nadležni upravni odjel jedinice lokalne samouprave će, na zahtjev Ministarstva, bez odgode provjeriti činjenice vezane uz status stana na licu mjesta i o utvrđenim činjenicama obavijestiti službenu osobu. U tom slučaju, ako se utvrdi da u stanu stanuje zaštićeni najmoprimac, a stan je u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, službena osoba će bez odgode upozoriti stranke na posljedice propuštanja roka te im odrediti dopunski rok za podnošenje prijave najkasnije do 31. kolovoza 2024.

Ako i vlasnik i zaštićeni najmoprimac propuste prijaviti stan u Registar i u dopunskom roku pravni odnos zaštićenog najma sa zaštićenom najamninom pretvara se u pravni odnos najma na neodređeno vrijeme, s prosječnom slobodno ugovorenom najamninom koju je zaštićeni

najmoprimac dužan plaćati vlasniku stana. Podatak o visini prosječne slobodno ugovorene najamnine za pojedini stan dužno je, na zahtjev stranke, dati nadležno tijelo porezne uprave. Vlasnik stana gubi pravo na solidarnu naknadu ako je na nju bio ovlašten.

  • ako i vlasnik i zaštićeni najmoprimac istog stana propuste rok za prijavu stana u Registar, a stan nije naveden ni u popisu stanova po jedinicama lokalne samouprave ni u bazi podataka APN-a pravni odnos zaštićenog najma sa zaštićenom najamninom pretvara se u pravni odnos najma na neodređeno vrijeme, s prosječnom slobodno ugovorenom najamninom koju je zaštićeni najmoprimac dužan plaćati vlasniku stana.

Podatak o visini prosječne slobodno ugovorene najamnine za pojedini stan dužno je, na zahtjev stranke, dati nadležno tijelo porezne uprave.

Vlasnik stana gubi pravo na solidarnu naknadu ako je na nju bio ovlašten.

  • ako jedna stranka, odnosno ili vlasnik ili zaštićeni najmoprimac istog stana propusti rok za prijavu stana u Registar, u odnosu na tu stranku odgovarajuće se primjenjuju pravila o upozorenju te dopunskom roku. Ako stranka propusti prijaviti stan u Registar i u dopunskom roku do 31. kolovoza 2024., u Registar se unose podaci i dokumentacija koju je dostavila druga stranka te se smatra da se stranka koja je propustila i dopunski rok odrekla prava na ispravke, dopune ili bilo kakve prigovore vezane uz podatke unesene u Registar, kao i prava na dostavu vlastite dokumentacije ili dokumentacije različite od one koju je dostavila druga stranka.

Podsjetimo, Zakonom je predviđeno pet programskih mjera za trajno rješenje statusa osoba koje imaju status zaštićenog najmoprimca u stanu u privatnom vlasništvu:

  1. nagodba između stranaka,
  2. isplata iznosa koji prema zakonu pripada zaštićenom najmoprimcu,
  3. useljenje zaštićenog najmoprimca u stan u vlasništvu Republike Hrvatske za koji plaćaju minimalnu najamninu.
  4. otkup stan od vlasnika i ostanak zaštićenog najmoprimaca u stanu.
  5. zamjene stanova između vlasnika i Republike Hrvatske u kojem slučaju zaštićeni najmoprimac ostaje živjeti u stanu u kojem je smješten.

Dodatne pogodnosti predviđene Zakonom su subvencija najamnine u prijelaznom razdoblju, isplata solidarne naknade, kao i pomoći za preseljenje za ranjive skupine.

Tekst Javnog poziva i obrazac prijave dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva dok se građani za sve dodatne informacije i upite mogu obratiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.ili na telefonski broj: 01/3782-484, 01/3782 188.