Banner 750x94 pozega banner

antonija i doktor

Banner 750x94 nacelnici banner

banner nacelnici

Banner 750x94 hss

HSS

Banner 750x94 andrija stampar

web banner

Breadcrumbs

Utorak, 04 Svibanj 2021 10:59

Najdugovječniji načelnik općine vodi uspješno općinu Brestovac i ulazi u 8 mandat

Ocijeni sadržaj
(9 glasova)

RAZGOVOR S POVODOM: načelnik Općine Brestovac Zdravko Mandić o posljednjem mandatu 2017. - 2021. i planovima -

BRESTOVAC - Zdravko Mandić, najdugovječniji je načelnik općine u Požeško-slavonskoj županiji, ali i dobar primjer u Hrvatskoj, jer općinu Brestovac vodi od početka i osnivanja općine 1993. godine. Iza njega je sedam mandata, a kandidira se i za svoj 8 mandat u kojemu će nastaviti voditi općinu Brestovac u njenom sve bržem razvoju, a posebno što se na području općine Brestovac planiraju graditi velike državne investicije od nacionalne važnosti. Upravo te investicije izbacit će općinu Brestovac visoko po ulaganjima u RH po stanovniku i ukupno dovesti općinu u red bolje razvijenih. Da bi se mogao provesti opširan plan kako na lokanoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, sad je bitno da se održi kontinuitet upravljanja općinom Brestovac.

Prošli mandat imao je cijelu općinu Brestovac najjače ulaganje u infrastrukturu a u svemu su vam pomogli i znatni su bili učinci porezne reforme na razini središnje države? 

 - Usporede li se 2017. godina kada je ostvareno 6,7 mil. kuna prihoda i 2020. godina kada je ostvareno ukupno 10,024 mil. kuna vidljivo je da se proračun Općine  primjenom porezne reforme i fiskalnog izravnanja povećao za gotovo 50%.Pozitivne učinke imale su i izmjene stope izdvajanja šumskog doprinosa te uvrštavanje općine u skupinu brdsko-planinskih područja.

Kao potpomognuto područje II skupine i brdsko planinsko područje koristili smo potpore Ministarstva regionalnog razvoja po programima održivog razvoja lokalne zajednice i podrške brdsko planinskim područjima za projekte adaptacija mjesnih domova, izgradnje pješačkih staza, uređenje cesta i dr. Ukupno ostvarene pomoći ministarstva u proteklom četverogodišnjem razdoblju iznose 2,5 milijuna kuna.

dom Orljavac

Općina Brestovac iskoristila je povećanje prihoda najvećim dijelom  za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu ali i za povećanje izdvajanja za socijalnu skrb, školstvo i predškolski odgoj. Tako općina za socijalnu skrb, društvene djelatnosti, zdravstvo, školstvo i predškolski odgoj godišnje izdvoji oko 1 milijun kuna.

Povećanjem prihoda, uz postojeće uvedene su nove mjere pomoći, sufinanciranja i potpora: 

 - Sufinanciranje rada ljekarne u Brestovcu (radi dostupnosti usluge sufinanciraju se troškovi rada ljekarne),

 - Pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva (ogrjevno drvo, jednokratne novčane pomoći i dr.),                                                

 - Poticanje nataliteta (pomoć za novorođeno dijete u iznosu od 1.500,00 kn),                                                  

 - Financiranje udruga civilnog društva (udruga umirovljenika, braniteljske udruge i dr.)                                                  

 - Sufinanciranje smještaja u vrtiće u iznosu od 600,00 kn po djetetu,                                  

 - pomoć OŠ Dragutina Lermana, nabavka radnih bilježnica za sve osnovnoškolce, financiranje predškolskog odgoja "mala škola" i dr.,                                                                       

 - Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca,                                                                              

 - Jednokratne financijske pomoći redovnim studentima u iznosu od 4.000,00 kuna za svakog redovnog studenta godišnje.Groblje Jaguplije

Najviše je vidljivo upravo ulaganje u infrastrukturu koja građanima podiže standard življenja, što je sve napravljeno ?              

 - Najveća ulaganja realizirana su u komunalnu infrastrukturu, a pojedinačno najveći je projekt izgradnje pješačke i biciklističke staze između Brestovca i u naseljima Završje i Nurkovac, ukupne dužine 2.283 m i vrijednosti 3.038.357,48 kn,  

Više od 3,5 milijuna kuna utrošeno je na poboljšanje, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta, parkirališta, pristupnih cesta do groblja i slično:   

 - Nerazvrstana cesta Nurkovac-ul.Stari Brestovac-Dolac                                             

 - Nerazvrstane ceste do groblja Zakorenje i groblja Ivandol, parkiralište i cesta do groblja Pavlovci, pristupna cesta do groblja Brđani,                                                          

 - Izgradnja javnog parkirališta u Požeškoj ulici u Brestovcu,                              

 - Uređenje mjesnog groblja Jaguplije-Skenderovci, 

 - Uređenje mjesnog groblja Pavlovci.                                                                                                                                                                          

Modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Brestovac - zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom u naseljima duž državne ceste D51 i D38 izvršena je u naseljima Brestovac (Požeška ulica i Ulica baruna Trenka), Završje, Nurkovac, Zakorenje, Donji i Gornji Gučani, a izgrađene su i nove javne rasvjete u naseljima Kujnik, Kamenska, Pasikovci i Novo Zvečevo. Modernizacijom javne rasvjete smanjuje se potrošnja električne energije a naša naselja i ulice bolje su osvijetljene i sigurnije za korisnike. 

 

Općina ste sa puno naselja i puno mjesnih i društvenih domova koji su bili neuređeni. Tu ste posebno puno učinili. Što je sve učinjeno ?        

parkiralište - Kroz Program sanacije i obnove mjesnih domova na području općine intenzivirao se i dobio dodatni zamah upravo zbog većih mogućnosti općine tako da su se mjesni domovi obnavljali i opremali u puno većem standardu.

Svakako najznačajniji realiziran projekt je građenje i opremanje Vatrogasnog doma u Brestovcu iz Programa ruralnog razvoja, Mjera 07, podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Projekt je realiziran na način da je Općina Brestovac financirala izradu projektne dokumentacije i aplikaciju na natječaj, a Općinsko vijeće donijelo Odluku o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Brestovac za provedbu ulaganja na području Općine Brestovac za investiciju „Rekonstrukcija društveno-vatrogasnog doma Brestovac“. Ukupna vrijednost 7,2 mil. kuna bespovratnih sredstava.

U adaptacije i opremanje mjesnih domova uloženo je ukupno 2,9 milijuna kn te su obnovljeni i opremljeni domovi u Vilić Selu, Orljavcu, Pavlovcima, Dolcu i Ivandolu. 

Općina ste koja je najdalje otišla sa Katastarskim izmjerama. Što je tu sve učinjeno ?  

 - Površinom i brojem naselja kao najveća općina u Požeško-slavonskoj županiji naslijedili smo i neuređenu i neusklađenu evidenciju vlasništva nekretnina i evidenciju katastra te se od 2001. godine na području općine provode geodetsko-katastarske izmjere i preoblikovanje zemljišnih knjiga za pojedine katastarske općine. Budući je nositelj aktivnosti geodetskih izmjera Državna geodetska uprava ne možemo utjecati na dinamiku provedbe izmjera koje u pravili za jednu katastarsku izmjeru traje 4 godine.  

Pješačka staza

Kako ste i koliko posvetili pažnje transparentnosti i javnosti rada općine, Općinskog vijeća i načelnika općine ?

 - Posebna pažnja posvećena je na javnost rada općine kroz objavu akata u Službenom glasniku Općine Brestovac, na službenoj internet stranici Općine Brestovac (www.brestovac.hr), na oglasnoj ploči općine, na sjednicama Općinskog vijeća, u komunikaciji sa mještanima i medijima.

Na službenim internet stranicama općine redovno se objavljuju zakonom propisani podaci i informacije (financijski izvještaji, evidencije sklopljenih ugovora, podaci o pomoćima i donacijama, izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, plan nabave i dr.)

Također se provodi i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtima općih akata kojima Općina uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Brestovac. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Analizom Proračunske transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2019. - travanj 2020. Instituta za javne financije razina proračunske transparentnosti Općine Brestovac ocijenjena je maksimalnom ocjenom 5.

Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

Poljoprivredni ste kraj a osjetljiva tema se pokazalo raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH koje je sada spušteno na općine. Kako to teče kod vas ?

 - Tema raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH „vječita“ je tema i moneta za podkusurivanje uoči bilo kojih izbora kad se na uglavnom lokalnu samoupravu svaljuju sve sumnje i slabosti koncepta raspolaganja zemljištem na način da se množe optužbe za sumnjive dodjele po rodbinskim, prijateljskim i drugim kriterijima. Činjenica je da zakonski okviri raspolaganja kroz protekla razdoblja nisu odgovorili na potrebe naših poljoprivrednika.

Mjesni dom Pavlovci

Donošenjem Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2013. godine (NN 39/2013.) raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH stavljeno je u nadležnost Agencije za poljoprivredno zemljište te je Općina Brestovac zadnji natječaj (za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH) provela 2011. godine.

Novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu iz 2018. godine (NN 20/18, 115/18, 98/19) ponovno je nadležnost za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem vraćena jedinicama lokalne samouprave, a Agencija za poljoprivredno zemljište je ugašena.

Po ovom novom zakonu Općina je izradila Program raspolaganja na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, no nismo proveli niti jedan natječaj.

Program raspolaganja za područje općine dostupan je na službenim Internet stranicama općine.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Brestovac iznosi 1.609,40 ha od čega je 230,10 ha predviđeno za prodaju, a 1.366,60 ha za zakup.

S obzirom na veličinu općine, veliki broj čestica s manjim površinama i činjenicu da se uglavnom radi o zapuštenom i imovinski-pravno neuređenom zemljištu bez većih tehnoloških cjelina za očekivati da će provođenje programa raspolaganja ići otežano. 

Podaci o zemljištu javno su dostupni svima, a raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem moguće je samo putem javnog natječaja tako da općina ne može nikome mimo javnog natječaja prodati, dodijeliti, dati u zakup ili na bilo koji drugi način raspolagati tim zemljištem.

Iznimka su ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta za korisnike s kojima je prijašnja Agencija za poljoprivredno zemljište sklapala ugovore o privremenom korištenju i koji su istekli te njima jedinice lokalne samouprave mogu produljiti ugovore na rok od dvije godine (po Uputi Ministarstva poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 57., članka 98. i članka 100. Zakona o poljoprivrednom zemljištu).Dječiji vrtić

Puno je učinjeno u ovom zadnjem mandatu, no svakako pred vama ima još puno toga što ste planirali, započeli ili se završava. Koji su to projekti koje ćete istaći u narednom 4-godišnjem razdoblju 2021. - 2025. godina ?

 - Obzirom na predstavljeni Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.- 2026. te višegodišnji financijski okvir EU vidimo šanse razvoja i provedbu lokalnih razvojnih projekata.

U slijedećem četverogodišnjem razdoblju općina Brestovac fokus će staviti na slijedećim razvojnim projektima:

 - Izgradnja dječjeg vrtića u Brestovcu. Zemljište za lokaciju vrtića je osigurano (između OŠ D. Lermana i Župne crkve Brestovac) na kojem je već izgrađeno parkiralište i pristup budućoj građevini vrtića.

 - Stavljanje u funkciju Gospodarskih zona Nurkovac i Završje. Budući da su doneseni potrebni dokumenti prostornog uređenja (urbanistički planovi uređenja za obje zone) pristupilo bi se slijedećoj fazi: izradi potrebne projektne dokumentacije za stjecanje svih potrebnih dozvola, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te izgradnju prometne i komunalne infrastrukture u zonama.

 - Geodetske izmjere. Kako su sve prijašnje izmjere koje je inicirala općina uspješno završene ili su pred završetkom naša je opredijeljenost nastavka istih unatoč tome što iziskuju ne mala vlastita sredstva financiranja.Groblje Pavlovci

 - Komunalno gospodarstvo. U proteklom razdoblju imali smo snažan zamah u izgradnji, poboljšanju i modernizaciji komunalne infrastrukture te bi se ovaj trend nastavio kroz slijedeće projekte:

 - izgradnja pješačkih staza u svim naseljima koje se nalaze na državnim cestama DC51 i DC38, uz već izgrađene pješačke staze Nurkovac-Završje u 2021. planirana je izgradnja u naseljima Zakorenje i Pavlovci, a potom i u ostalim naseljima,

 - modernizacija, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta uključujući i pristupne ceste do groblja, parkirališne površine i sl.,

 - rekonstrukcija križanja DC38 i DC51 u Brestovcu (izgradnja kružnog toka) – projekt je predviđen za realizaciju u 2021. godini (u planu nabave Hrvatskih cesta),

 - modernizacija javne rasvjete-nastavak provedbe I. faze modernizacije-zamjena postojećih lampi led rasvjetom u naseljima uz državne ceste DC38 i DC51, a u II. fazi zamjena svih ostalih lampi u naseljima,

 - Vodno komunalno gospodarstvo. Potpuni završetak izgradnje kanalizacijskog sustava Završje-Brestovac – preostao je manji dio kanalizacijske mreže u naselju Nurkovac.

Unapređenje postojećeg vodoopskrbnog sustava u suradnji Tekijom – produžeci vodovodnih mreža u naseljima, ovisno o zahtjevima i potrebama korisnika

 - Dovršetak obnove - adaptacije i opremanje svih društvenih/mjesnih domova  (Skenderovci, Boričevci, Nurkovac, Busnovi i Perenci) i same zgrade općinske uprave u Brestovcu.