Breadcrumbs

Ponedjeljak, 16 Rujan 2013 13:23

Edukacije o pripremi i provođenju projekata financiranih iz EU fondova

Ocijeni sadržaj
(8 glasova)

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA „PANORA“ -

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije provodila je edukacije o pripremi i provođenju projekata financiranih iz EU fondova tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, a nastavlja i u rujnu i listopadu. Na edukacijama redovito sudjeluje oko 20-tak polaznika.

Cilj edukacija je podizanje razina znanja i vještina djelatnika javnih, lokalnih i regionalnih uprava i samouprava o pripremi i provođenju projekata financiranih iz fondova Europske unije. Kroz edukacije djelatnici će naučiti kako pisati i provoditi projekte, kao i kako uspješno povući novac iz dosadašnjih pretpristupnih fondova, te strukturnih i kohezijskih fondova koji su nam se otvorili ulaskom u Europsku uniju.

U lipnju je održana edukacija Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (PRAG i nacionalno zakonodavstvo).

Tijekom srpnja su provedene dvije edukacije Izrada studija utjecaja na okoliš i Natura 2000 (planiranje i provedba investicijskih projekata unutar ekološke mreže Natura 2000.)

U kolovozu su održane edukacije: Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije i Kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova (računovodstvo projekata, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje).

U rujnu se planira održati edukacija Upravljanje projektnim ciklusom na kojoj će polaznici usvojiti vještine za strateško planiranje i upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima i rizicima.

Planirane edukacije za listopad su: Izrada studije predizvodljivosti, studije izvedivosti i analize troškova i koristi te Informiranje i komunikacija s javnosti o kontekstu korištenja EU fondova.

Edukacije organizira Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije Panora d.o.o. prema programu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Program pripreme i provedbe razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2013.godini.“, potprogram V - „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.“ Predavači su djelatnici Razvojne agencije i vanjski konzultanti.